Tìm kiếm các đề tài

  Tìm kiếm Tất cả

Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật

STT Mã đề tài Tên đề tài, dự án Thời gian thực hiện Lĩnh vực Cơ quan chủ trì
1 2021.020 Nghiên cứu đánh giá diễn biến lũ và tính toán xác định hành lang thoát lũ hạ lưu trên hệ thống các sông chính thuộc địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật
2 2021.017 Nghiên cứu nâng cấp hệ thống ISO điện tử là phần mềm dùng chung trong chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thừa Thiên Huế
3 2021.015 Nghiên cứu, thống kê, sưu tầm các loại hình di sản văn hóa phi vật thể về Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế
4 2021.007 Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, nguy cơ rủi ro và giải pháp về ô nhiễm vi nhựa (microplastics) trong các loài thủy - hải sản đánh bắt và tiêu thụ ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 2021 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Khoa học Huế
5 2018.031 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại huyện Quảng Điền. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế
6 2020.030 Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế. 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên
7 2020.029 Vận hành mạng lưới đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Giám sát, Điều hành Đô thị thông minh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh TT Huế
8 2020.026 Ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có giá trị cao từ cây atiso đỏ tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế 2020 - 2021 Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Nông lâm Huế
9 2020.001 Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào trồng cây dược liệu tại tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH
10 2020.006 Khảo sát, đánh giá, phát triển nguồn gen đặc hữu (các cây, con đặc sản) của tỉnh Thừa Thiên Huế 2020 - 2020 Khoa học Kỹ thuật Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tổng cộng26   Trang đầu Trang trước 1 2 3 Trang kế Trang cuối