Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2021 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển kinh tế theo chuỗi giá trị cho một số sản phẩm chủ lực (kinh tế sen, kinh tế nấm và kinh tế dược liệu) của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2021.018

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công nghiệp - Thương mại

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-1145-QD-UBND-2021-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng về chuỗi giá trị và tiềm năng phát triển của sen Huế, nấm ăn và nấm dược liệu, các loại dược liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được 03 đề án cụ thể để phát triển kinh tế sen, kinh tế nấm, kinh tế dược liệu (làm rõ định hướng và giải pháp phát triển theo chuỗi giá trị).

- Hỗ trợ, tư vấn xây dựng mô hình thí điểm để phát triển kinh tế sen, kinh tế nấm, kinh tế dược liệu cho 03 doanh nghiệp.

Kết quả:

- Bộ số liệu điều tra, khảo sát.

- 03 báo cáo phân tích chuỗi giá trị của 03 nhóm sản phẩm (sen, nấm, dược liệu).

- 03 đề án cho phát triển kinh tế dựa vào 03 nhóm sản phẩm chủ lực được lựa chọn nghiên cứu.

- 03 doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị về kinh tế sen, kinh tế nấm, kinh tế dược liệu

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2021 - 2021
  Bản in]