Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Công tác phát triển đảng viên ở các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2017.031

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tổ chức - Hành chính

- Cơ quan chủ trì: Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh

- Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Nhật

- Thành viên tham gia chính: ThS. Đặng Thị Thanh Hà; ThS. Trần Thị Hương

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_DangVienPhuLoc.docx
Mục tiêu định hướng:
Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác phát triển đảng viên ở các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn hiện nay.  Qua nghiên cứu thực trạng, rút ra một số kinh nghiệm bước đầu và đề xuất các giải pháp góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên ở các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Kết quả:
So với công tác phát triển đảng viên (PTĐV) nói chung ở huyện Phú Lộc, công tác PTĐV ở các xã bãi ngang ven biển còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp hơn. Nhưng trong những năm qua từ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện ủy Phú Lộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và làm tốt công tác PTĐV ở các xã bãi ngang ven biển. Nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả công tác PTĐV ở các xã bãi ngang ven biển được nâng cao, đã kết nạp được một số lượng đảng viên khá đông, chất lượng tương đối tốt, bảo đảm cơ cấu trong đội ngũ đảng viên ở các xã này. Đảng viên ở các xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Phú Lộc ngày càng đóng góp to lớn vào xây dựng quê hương huyện nhà vững mạnh, ổn định và phát triển.
Kinh phí đề tài: 27.000.000
Thời gian thực hiện:    2017 - 2017
  Bản in]