Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại huyện Quảng Điền.

- Mã số: 2018.031

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3406-QD-UBND-2020-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được các đặc điểm hình thái, hóa sinh, chỉ thị phần tử để nhận diện giống rau má bản địa tại xã Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống cây rau má tại địa phương.

- Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây rau má hướng đến tiêu chuẩn rau hữu cơ.

Kết quả:

- Dữ liệu về đặc điểm nông sinh học, hóa sinh và phân tử của cây rau má Quảng Thọ.

- Chỉ thị phân tử phân biệt rau má Quảng Thọ với các giống rau má khác (2 - 3 chỉ thị).

- Quy trình nhân giống cây rau má đủ đáp ứng nhu cầu cây giống của địa phương.

- Quy trình trồng và chăm sóc rau má đạt tiêu chuẩn hữu cơ.

- Mô hình trồng rau má theo tiêu chuẩn hữu cơ có diện tích 1ha.

- Cây rau má in vitro.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2021
  Bản in]