Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Đánh giá thực trạng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2010-015

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan chủ trì: Đại học Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Đánh giá thực trạng các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Kế hoạch - Đầu tư

- Đơn vị chủ trì: Đại học Đà Nẵng

- Mục tiêu định hướng:

+ Đánh giá được thực trạng các hợp tác xã.

+ Đề xuất được giải pháp phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo khoa học (bao gồm các giải pháp)

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: 2010-2013.

- Kết quả thực hiện: Đã nghiệm thu.

 

- Thời gian thực hiện: 2010-2013.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2013
  Bản in]