Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Đánh giá tiềm năng nguồn lợi và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2015-006

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_DanhGiaNguonLoi.docx
  • BCKQADTK_DanhGiaNguonLoi.docx
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được các đặc trưng cơ bản về môi trường, bản chất hệ sinh thái và nguồn lợi hải sản của hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đề xuất được các giải pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bảo tồn hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ tư liệu về phân bố, bản chất hệ sinh thái và nguồn lợi các gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Bản đồ phân bố hệ sinh thái gò, đồi ngầm vùng biển ven bờ tỉnh Thừa Thiên Huế tỷ lệ 1:100.000.

- Sơ đồ cấu trúc hình thái của một số hệ sinh thái gò, đồi ngầm tiêu biểu tỷ lệ 1:10.000-1.25.000.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2018
  Bản in]