Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Hoàn thiện quy trình trồng và ứng dụng công nghệ enzym trong chiết xuất tinh dầu từ cây dược liệu Bạc hà (Mentha arvensis) và Hương nhu trắng (Ocimum gratissimum) theo định hướng phát triển vùng dược liệu và sản phẩm OCOP của tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2022.01

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Khoa học miền Trung

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Hoàn thiện được 02 quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu Bạc hà và Hương nhu trắng phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thiện được 02 quy trình chiết xuất tinh dầu Bạc hà và Hương nhu trắng có sự hỗ trợ của công nghệ enzym nhằm nâng cao năng suất, chất lượng tinh dầu.

- Xây dựng được 02 mô hình trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu Bạc hà và Hương nhu trắng phù hợp với điều kiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Sản xuất thử được 02-03 sản phẩm từ dược liệu Bạc hà và Hương nhu đạt tiêu chuẩn hiện hành và theo đinh hướng phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu Bạc hà phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch cây dược liệu Hương nhu trắng phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy trình chiết xuất tinh dầu Bạc hà với sự hỗ trợ của công nghệ enzym đạt năng suất và chất lượng tinh dầu cao đạt theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Quy trình chiết xuất tinh dầu Hương nhu trắng với sự hỗ trợ của công nghệ enzym đạt năng suất và chất lượng tinh dầu cao đạt theo tiêu chuẩn hiện hành.

- Mô hình canh tác cây Bạc hà quy mô 5.000 m2/mô hình.

- Mô hình canh tác cây Hương nhu trắng quy mô 10.000 m2/mô hình.

- 02-03 sản phẩm sản phẩm từ dược liệu Bạc hà và Hương nhu trắng đạt tiêu chuẩn hiện hành và theo định hướng phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên Đài truyền hình địa phương.

 

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]