Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ hoàn thiện quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và xây dựng mô hình trồng cây dược liệu Đinh lăng (Polyscias fruticose) và Đẳng sâm (Codonopsis javanica)”

- Mã số: 2022.04

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN - Sở Khoa học và Công nghệ TTH

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Tiếp nhận chuyển giao và hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro loài Đinh Lăng và Đẳng Sâm;

- Tiếp nhận chuyển giao và hoàn thiện quy trình huấn luyện cây con in vitro Đinh Lăng và Đẳng Sâm ở giai đoạn vườn ươm.

- Xây dựng mô hình trồng cây con Đinh lăng, Đẳng sâm phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Tiếp nhận và làm chủ 04 quy trình:

+ Quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây Đinh lăng;

+ Quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây Đẳng sâm;

+ Quy trình kỹ thuật huấn luyện cây con in vitro Đinh lăng ở giai đoạn vườn ươm;

+ Quy trình kỹ thuật huấn luyện cây con in vitro Đẳng sâm ở  giai đoạn vườn ươm;

- Quy trình trồng và chăm sóc cây Đinh lăng tại Thừa Thiên Huế với tỷ lệ sống trên 80% và bước đầu cho sinh khối rễ củ và lá;

- Quy trình trồng và chăm sóc cây Đẳng sâm tại Thừa Thiên Huế với tỷ lệ sống trên 80% và bước đầu hình thành củ với đường kính đoạn lớn nhất tối thiểu 1 cm;

- Mô hình trồng thử nghiệm cây Đinh lăng phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích tối thiểu 1.000m2/mô hình.

- Mô hình trồng thử nghiệm Đẳng sâm phù hợp với điều kiện sinh thái tại tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích tối thiểu 500m2/mô hình.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]