Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2014 - 2017

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu sự bồi lắng đầm Lập An, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2014-011

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu và Quản lý Biển và Hải đảo

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_BoiLangDamLapAn.docx
Mục tiêu định hướng:

- Xác định được cơ sở khoa học của quá trình bồi lắng, các yếu tố tác động đến biến động hình thái đáy đầm Lập An.

- Đánh giá được tác động của sự bồi lắng đến môi trường, sinh thái và dân sinh.

- Đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ cụ thể, khả thi nhằm cải thiện hiện trạng, góp phần phát triển bền vững đầm Lập An.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ số liệu, dữ liệu điều tra, khảo sát.

- Báo cáo khoa học (bao gồm các giải pháp).

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2014 - 2017
  Bản in]