Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2015 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giá trị của kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) trong đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành.

- Mã số: 2015-017

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Y Dược

- Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Trung ương Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Xác định giá trị của phương pháp đo phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) trong đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành.

- Xây dựng chỉ định và quy trình áp dụng kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng (FFR) trong đánh giá tổn thương hẹp động mạch vành.

Sản phẩm dự kiến:

- Chỉ định và quy trình áp dụng kỹ thuật đo phân suất dự trữ lưu lượng.

- Chương trình truyền thông phát trên truyền hình.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2015 - 2018
  Bản in]