Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2014 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Mã số: 2014-004

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_TaiNguyenSinhVat.docx
  • BCKQADTK_TaiNguyenSinhVat.docx
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được hiện trạng tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế (trên cơ sở tài liệu hiện có).

- Có được cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sản phẩm dự kiến:

- Bộ sưu tập mẫu sinh vật có ích tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo về hiện trạng tài nguyên sinh vật tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo về kinh nghiệm sử dụng các loài sinh vật có ích tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo đánh giá tiềm năng tài nguyên sinh vật tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo giải pháp phát triển một số loài có triển vọng tại tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội.

- Báo cáo giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Báo cáo khoa học.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2014 - 2018
  Bản in]