Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2011 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng bộ chỉ thị thương tổn môi trường vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2011-013

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Xây dựng bộ chỉ thị thương tổn môi trường vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển

- Mục tiêu định hướng:

+ Có được bộ chỉ thị thương tổn môi trường cho khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đề xuất một số giải pháp phù hợp, khả thi thích ứng với các tai biến môi trường vùng ven biển.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Bộ chỉ thị về tính thương tổn môi trường chung và các bộ chỉ thị môi trường riêng phần đối với môi trường nước, đất, sinh vật và các sự cố môi trường;

+ Báo cáo khoa học;

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: 2011-2013.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2011 - 2013
  Bản in]