Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Dự án “Phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn cao và đa dạng hóa sản phẩm từ sâm Bố Chính (Abelmaschus sagittifolius (Kurz) Merr.) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

- Mã số: 2022.03

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Y tế

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Hoàn thiện được quy trình trồng và chăm sóc cây sâm Bố Chính theo tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình trồng sâm Bố Chính đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đánh giá được khả năng tích lũy các hoạt chất  trong sâm củ và tiêu chuẩn hóa nguyên liệu sâm Bố Chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng và hoàn thiện được các Quy trình chế biến 02-03 sản phẩm từ sâm Bố Chính đạt chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế.

- Xây dựng được mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất nguồn gốc các sản phẩm từ sâm Bố Chính.
Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo thực trạng trồng, chăm sóc và tiềm năng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm sâm Bố Chính địa bàn tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quy trình trồng và chăm sóc cây sâm Bố Chính đạt tiêu chuẩn VietGAP.

- Mô hình trồng và chăm sóc cây sâm Bố Chính với quy mô 3-5 ha, năng suất đạt được từ 09-15 tấn/ha/năm.

- Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm từ sâm Bố Chính giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030.

- 02-03 sản phẩm từ sâm Bố Chính đạt chất lượng theo quy định hiện hành của Bộ Y tế, được bảo hộ nhãn hiệu và thương mại hoá.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]