Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2010 - 2010

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu chiết, thu nhận một số nguyên tố quý hiếm từ sa khoáng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và thử ứng dụng làm chất phát quang

- Mã số: 2010-001

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Có được quy trình chiết, thu nhận một số nguyên tố quý hiếm (RE: đất hiếm) từ sa khoáng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thử nghiệm ứng dụng các nguyên tố hiếm làm chất phát quang.

Kết quả:

- Quy trình chiết, thu nhận một số nguyên tố quý hiếm (nhóm đất hiếm RE=Y, Gd, Nd và La) bằng phương pháp chiết với các tác nhân hiện đại sử dụng quay vòng tái tạo.

- Sản phẩm các nguyên tố RE (RE2O3) chiết từ sa khoáng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Chất có khả năng phát quang mạnh tổng hợp từ các phức chất nguyên tố RE.

- Báo cáo khoa học.

- Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2010 - 2010
  Bản in]