Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2020 - 2021

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phát triển tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau của tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mã số: 2020.030

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Kỹ thuật

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3406-QD-UBND-2020-PL1.doc
Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng tài nguyên dược liệu theo các tiểu vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh.

- Đề xuất quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu tài nguyên cây thuốc cho các tiểu vùng sinh thái khác nhau (vùng đồi, vùng núi, vùng cát) dựa trên các dẫn liệu phân bố tự nhiên, sinh thái (tính chất đất, độ ẩm, địa hình) và tập quán sử dụng.

Kết quả:

- Bộ số liệu, tài liệu điều tra khảo sát.

- Báo cáo phân tích thị trường tiềm năng của các nhóm loài cây thuốc chủ chốt.

- Bản đồ hiện trạng phân bố tự nhiên của các nhóm loài đề xuất.

- Bản đồ quy hoạch vùng phân bố thích nghi của các nhóm loài cây thuốc đề xuất tỷ lệ 1/10.000 trên nền GISHue.

- Phương án quy hoạch bảo bồn, sử dụng và phát triển các nhóm cây thuốc có giá trị tại các vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Dự thảo Đề án quy hoạch vùng nguyên liệu dược liệu theo các phân vùng sinh thái trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2020 - 2021
  Bản in]