Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Đề tài “Nghiên cứu, sản xuất phân lân nano từ than bùn và xương động vật, thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng vào thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P) tại Thừa Thiên Huế”

- Mã số: 2022.06

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được hiện trạng xương động vật tại các lò mổ và than bùn tại các mỏ trên địa bàn tỉnh (quy mô, năng suất, sản lượng, tiềm năng, mục đích sử dụng, giá trị kinh tế) và đề xuất giải pháp ứng dụng vào thực tế.

- Xây dựng được quy trình điều chế và sản xuất phân lân nano từ than bùn và xương động vật và đánh giá hàm lượng dinh dưỡng, giá trị kinh tế.

- Xây dựng được ít nhất 01 mô hình ứng dụng phân lân nano được điều chế từ than bùn và xương động vật vào thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P) trên thực tế.
Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo Đánh giá hiện trạng xương động vật tại các lò mổ và than bùn tại các mỏ trên địa bàn tỉnh (quy mô, năng suất, sản lượng, tiềm năng, mục đích sử dụng, giá trị kinh tế) và đề xuất giải pháp ứng dụng vào thực tế.

- Quy trình điều chế và sản xuất phân lân nano từ than bùn và xương động vật.

- Sản phẩm phân lân nano hoàn thiện phục vụ cho mục đích thương mại đáp ứng tiêu chuẩn hiện hành và được đăng ký lưu hành.

- Mô hình ứng dụng thành công phân lân nano được điều chế từ than bùn và xương động vật vào hoạt động sản xuất nông nghiệp tốt (G.A.P).

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên Tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]