Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2013 - 2016

Tên đề tài, dự án:
Biên soạn Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt

- Mã số: 2013-008

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học xã hội nhân văn

- Cơ quan chủ trì: Viện Từ điển và Bách khoa thư Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

File báo cáo nghiệm thu
  • BCTHKQ_TuDienVietTaOi.docx
Mục tiêu định hướng:

Có được bản thảo Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng để xuất bản.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Bản thảo Từ điển Việt - Pa Cô -Ta Ôi, Pa Cô - Ta Ôi - Việt (bản in và bản điện tử).

+ Báo cáo khoa học.

+ Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

 

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2013 - 2016
  Bản in]