Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2022 - 2023

Tên đề tài, dự án:
Dự án “Ứng dụng công nghệ vi sinh và quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong xây dựng mô hình canh tác rau hữu cơ quy mô trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

- Mã số: 2022.05

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Nông nghiệp

- Cơ quan chủ trì:

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-3247-QD-UBND-2022-PL1_signed.pdf
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng và tiềm năng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Phân lập và tuyển chọn được 02-03 chủng vi sinh vật bản địa có khả năng phân giải tốt chất hữu cơ, kích thích sinh trưởng thực vật, đối kháng với một số loại vi khuẩn và nấm gây bệnh phổ biến và ứng dụng trong mô hình trồng rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh từ các chủng vi sinh vật bản địa phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Xây dựng được quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh đa chức năng từ nguồn phụ phẩm nông nghiệp và nguồn vi sinh vật bản địa phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được quy trình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ ví sinh đa chức năng và ứng dụng quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong canh tác rau hữu cơ quy mô trang trại tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Báo cáo đánh giá thực trạng và tiềm năng nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp phục vụ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh tại chỗ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- 02-03 chủng vi sinh vật bản địa phục vụ cho sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng.

- Quy trình sản xuất các chế phẩm vi sinh từ các chủng vi sinh vật bản địa phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quy trình sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng từ phế phụ phẩm nông nghiệp và nguồn vi sinh vật bản địa.

- Quy trình sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng trong sản xuất một số loại rau hữu cơ.

- Quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao phù hợp cho sản xuất rau hữu cơ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Mô hình canh tác rau hữu cơ sử dụng sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh đa chức năng quy mô 1000 m2/mô hình.

- Mô hình canh tác rau hữu cơ sử dụng quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô 1000 m2/mô hình.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục truyền thông phát trên Đài truyền hình địa phương.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện: 2022    2022 - 2023
  Bản in]