Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2011 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2011-011

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường

- Đơn vị chủ trì: Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, Đại học Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Nắm được những kinh nghiệm ứng phó với lũ lụt của nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế để đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp cho thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

+ Đánh giá được tác động của các giải pháp, biện pháp của chính quyền, cơ quan, đoàn thể trong công tác dự báo, hỗ trợ, giúp đỡ người nông dân ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Có mô hình thí điểm về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng nông dân.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình thí điểm về thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

+ Báo cáo khoa học;

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: 2011-2013

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2011 - 2013
  Bản in]