Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2012 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Đánh giá nguồn lực và đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2012-016

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Đánh giá nguồn lực và đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo ở các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Xã hội

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

- Mục tiêu định hướng:

+ Đánh giá được thực trạng chất lượng cuộc sống và các nguồn lực cải thiện sinh kế của các hộ nghèo thuộc các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.

+ Đề xuất các giải pháp khả thi nhằm cải thiện sinh kế cho các hộ nghèo và triển khai thí điểm.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Báo cáo khoa học.

+ Mô hình thí điểm.

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2012-2014.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Đề tài đã nêu được cơ sở lý luận về mô hình sinh kế bền vững cho hộ nghèo, đánh giá được thực trạng sinh kế của các hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao ở tỉnh Thừa Thiên Huế, đánh giá khả năng các nguồn lực và đề xuất mô hình sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, đề xuất các giải pháp cải thiện sinh kế bền vững cho các hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao.
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2012 - 2014
  Bản in]