Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2017 - 2018

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu đặc điểm của các loài bướm ở tỉnh Thừa Thiên Huế và xây dựng quy trình nhân nuôi.

- Mã số:

- Cấp: Trung ương

- Lĩnh vực: Khoa học Tự nhiên

- Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Xác định được thành phần loài, đặc điểm sinh học và sinh thái của các loài bướm ở Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được quy trình nhân nuôi một số loài bướm có giá trị.

Kết quả:

- Báo cáo khoa học thành phần loài phân bố, mức độ phổ biến của các loài bướm ở Thừa Thiên Huế; đặc điểm sinh học, yêu cầu sinh thái của các loài bướm.

- Quy trình nhân nuôi một số loài bướm có giá trị.

- Đề xuất mô hình “nhà bướm” phục vụ nhu cầu trưng bày, tham quan, học tập.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện đề tài.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.


Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2017 - 2018
  Bản in]