Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2011 - 2013

Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo vùng trồng cam ở huyện Nam Đông bằng giống cam Valencia2 (V2)

- Mã số: 2011-009

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Dự án NTMN: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo vùng trồng cam ở huyện <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Nam</st1:country-region> Đông bằng giống cam Valencia2 (V2)

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Có được mô hình trồng mới cam Valencia V2 phù hợp với điều kiện địa phương, dễ phổ biến và nhân rộng.

+ Có được mô hình cải tạo vườn cam bằng phương pháp ghép.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Mô hình trồng mới cam Velencia V2 (2 ha);

+ Mô hình cải tạo vườn cam bằng phương pháp ghép (2 ha);

+ Có 2.000 cây cam Valencia V2 sinh trưởng tốt (1.000 cây trồng mới và 1.000 cây ghép);

+ Báo cáo khoa học (bao gồm quy trình kỹ thuật trồng cam Valencia V2);

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí.

- Thời gian thực hiện: 2011-2013.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2011 - 2013
  Bản in]