Chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học - Năm 2011 - 2014

Tên đề tài, dự án:
Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế (đã nghiệm thu)

- Mã số: 2011-010

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Mục tiêu định hướng:

- Đề tài: Nghiên cứu chế tạo chitosan oligosaccharide (COS) phục vụ chăn nuôi gà ở tỉnh Thừa Thiên Huế

- Cấp quản lý: cấp tỉnh

- Lĩnh vực: Khoa học - Công nghệ

- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Khoa học Huế

- Mục tiêu định hướng:

+ Tạo được sản phẩm COS có hoạt tính kháng khuẩn, kháng virus và kích thích tăng cường miễn dịch dịch thể cho gà đi từ vỏ tôm và tăm mực thải ra trong chế biến thủy sản.

+ Ứng dụng thành công sản phẩm COS trong chăn nuôi gà.

- Sản phẩm dự kiến:

+ Quy trình tối ưu điều chế COS;

+ 100 lít COS đảm bảo tiêu chuẩn thức ăn phục vụ chăn nuôi gà;

+ Tài liệu hướng dẫn sử dụng COS trong chăn nuôi gà;

+ Báo cáo khoa học;

+ Ít nhất một bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Thời gian thực hiện: 2011-2014.

- Kết quả: Đã nghiệm thu.

Kết quả:
Kinh phí đề tài:
Thời gian thực hiện:    2011 - 2014
  Bản in]