Văn bản chỉ đạo

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
199/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Quyết định 182/QĐ-TTg ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
200/KH-UBND 13/05/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
196/KH-UBND 10/05/2024 Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2024
189/KH-UBND 07/05/2024 Thực hiện các nhiệm vụ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
192/KH-UBND 07/05/2024 Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030” năm 2024 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
191/KH-UBND 07/05/2024 Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024 - 2030" trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
188/KH-UBND 06/05/2024 Triển khai thi hành Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
177/KH-UBND 26/04/2024 Tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
11/CT-UBND 26/04/2024 Về tăng cường xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc
10/CT-UBND 23/04/2024 Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
08/CT-UBND 16/04/2024 Về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
159/KH-UBND 15/04/2024 Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
163/KH-UBND 15/04/2024 Phòng, chống tác hại rượu, bia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
3649 /UBND-NC 15/04/2024 Về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo
156/KH-UBND 09/04/2024 Triển khai Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
157/KH-UBND 09/04/2024 Triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15
155/KH-UBND 09/04/2024 Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030
152/KH-UBND 08/04/2024 Triển khai thực hiện “Đề án phát triển cây công nghiệp chủ lực đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
153/KH-UBND 08/04/2024 Về việc triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
153/KH-UBND 08/04/2024 Về việc triển khai Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
149/KH-UBND 03/04/2024 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngà y 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới
148/KH-UBND 03/04/2024 Triển khai thực hiện Kết luận 70/KL-TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030
150/KH-UBND 03/04/2024 Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, hòa bình và an ninh giai đoạn 2024 – 2030
147/KH-UBND 02/04/2024 Triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
129/KH-UBND 01/04/2024 Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025
146/KH-UBND 01/04/2024 Triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 178-KH/TU ngày 11/3/2024 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
143/KH-UBND 01/04/2024 Thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
143/KH-UBND 01/04/2024 Thực hiện Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới
145/KH-UBND 01/04/2024 Thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
138/KH - UBND 27/03/2024 Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Tổng cộng9576
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị