Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
15/2023/TT-BXD 29/12/2023 Ban hành QCVN 07:2023/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
14/2023/TT-BXD 29/12/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
13/2023/TT-BXD 29/12/2023 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
12/2023/TT-BXD 20/11/2023 Quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
11/2023/TT-BXD 20/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Xây dựng
10/2023/TT-BXD 20/10/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng
09/2023/TT-BXD 16/10/2023 Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
06/2023/TT-BXD 08/09/2023 Hướng dẫn một số nội dung về chương trình phát triển đô thị
05/2023/TT-BXD 01/08/2023 Quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng
04/2023/TT-BXD 30/06/2023 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng xây dựng
01/2023/TT-BXD 16/01/2023 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
05/2022/TT-BXD 30/11/2022 Ban hành QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
06/2022/TT-BXD 30/11/2022 Ban hành QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2022/TT-BXD 27/09/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
02/2022/TT-BXD 26/09/2022 Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
02/2022/TT-BXD 26/09/2022 Ban hành QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
16/2021/TT-BXD 20/12/2021 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
08/2021/TT-BXD 02/08/2021 Hướng dẫn phương pháp xác định chi phí lập và tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
06/2021/TT-BXD 30/06/2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 và Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
05/2021/TT-BXD 30/06/2021 Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
04/2021/TT-BXD 30/06/2021 Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
03/2020/TT-BXD 28/07/2020 Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc
02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
01/2020/TT-BXD 06/04/2020 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
03/2019/TT-BXD 30/07/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
69/QĐ-BXD 30/01/2019 V.v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vưc quản lý NN
Tổng cộng170
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị