Loại văn bản Công bố

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
37/CB-UBBC 22/04/2016 Công bố Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 20121 theo từng đơn vị bầu cử
Tổng cộng1
Hiển thị