Loại văn bản Nghị quyết

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
40/NQ-HĐND 14/05/2024 Thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV
38/NQ-HĐND 14/05/2024 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
39/NQ-HĐND 14/05/2024 Về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế
06/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
36/NQ-HĐND 14/05/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 26 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
34/NQ-HĐND 14/05/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí khắc phục thiên tai năm 2023
35/NQ-HĐND 14/05/2024 Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024 (Đợt 1)
37/NQ-HĐND 14/05/2024 Về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn I,II,III, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế
08/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
41/NQ-HĐND 14/05/2024 Về phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024
07/2024/NQ-HĐND 14/05/2024 Quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
04/NQ-TT.HĐND 19/04/2024 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 (đợt 4)
03/NQ-TT.HĐND 03/04/2024 Về chương trình xây dựng nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024 (đợt 3)
04/2024/NQ-HĐND 13/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025
26/NQ-HĐND 13/03/2024 Về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu sử dụng đất)
27/NQ-HĐND 13/03/2024 Về Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu du lịch sân gôn xã Hương Thọ, thành phố Huế và xã Bình Thành, thị xã Hương Trà
23/NQ-HĐND 13/03/2024 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã quản lý năm 2023 sang năm 2024
30/NQ-HĐND 13/03/2024 Về thông qua kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp
31/NQ-HĐND 13/03/2024 Thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I
20/NQ-HĐND 13/03/2024 Về chủ trương đầu tư dự án Gia cố kè kết hợp giao thông dọc Tỉnh lộ 11B đoạn qua xã Phong An và xã Phong Sơn, huyện Phong Điền
22/NQ-HĐND 13/03/2024 Về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách tỉnh năm 2023 chưa giải ngân hết sang năm 2024
03/2024/NQ-HĐND 13/03/2024 Về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 26 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế
29/NQ-HĐND 13/03/2024 Về quyết định chủ trương chuyển loại rừng
28/NQ-HĐND 13/03/2024 Về Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
24/NQ-HĐND 13/03/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn thu sử dụng đất)
25/NQ-HĐND 13/03/2024 Về việc giao kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vượt thu ngân sách tỉnh năm 2022 (đợt 6)
21/NQ-HĐND 13/03/2024 Về Chương trình phát triển đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065
02/2024/NQ-HĐND 26/01/2024 Bãi bỏ Nghị quyết số 6e/2008/NQCĐ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thông qua quy hoạch phát triển thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
13/NQ-HĐND 26/01/2024 Về đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật thuộc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam
Tổng cộng2605
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị