Văn bản do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung:
Từ ngày:
Đến ngày:
Chọn lĩnh vực:
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2024/TT-TTCP 26/04/2024 Quy định về mẫu Thẻ thanh tra và việc cấp, quản lý, sử dụng Thẻ thanh tra
04/2024/TT-TTCP 08/04/2024 Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra
03/2024/TT-TTCP 25/03/2024 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Thanh tra
02/2024/TT-TTCP 20/03/2024 Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
01/2024/TT-TTCP 20/01/2024 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
02/2023/TT-TTCP 22/12/2023 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương
01/2023/TT-TTCP 01/11/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Thanh tra
05/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
04/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định quy trình tiếp công dân
07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
03/2021/TT-TTCP 30/09/2021 Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương
02/2021/TT-TTCP 22/03/2021 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2021/TT-TTCP 11/03/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân
63/QĐ-TTCP 26/02/2018 Phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh năm 2017"
48/QĐ-TTCP 06/02/2018 V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực
01/2017/TTCP 10/04/2017 V/v quy định xét tặng KN chương Vì sự nghiệp Thanh tra
426/QĐ-TTCP 28/02/2017 V/v công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý NN của Thanh tra CP năm 2016
03/2016/TT-TTCP 29/12/2016 V/v quy định về trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân
06/2015/TT-TTCP 21/10/2015 Quy định về rà soát, hệ thống hóa, pháp điển, kiểm tra, xử lý văn bản Quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
05/2015/TT-TTCP 10/09/2015 Quy định về giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra
03/2015/TT-TTCP 20/05/2015 Quy định xét Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
02/2015/TT-TTCP 16/03/2015 Quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra NN
09/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Phó Chánh thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Phó chánh thanh tra tỉnh, TP trực thuộc Trung ương
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Về việc quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, Kế hoạch thanh tra
08/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Về việc hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch Tài sản, thu nhập
07/2013/TT-TTCP 31/10/2013 Về việc quy định quy trình giải quyết Khiếu nại hành chính
06/2013/TT-TTCP 30/09/2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo
03/2013/TT-TTCP 10/06/2013 Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 về việc quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
Tổng cộng40
|< < 1 2 > >|
Hiển thị