Phú Thứ

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Địa danh lịch sử, một địa giới hành chính xã Phú Thứ trước đây được nhiều người biết đến. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Mặt trận Việt Minh được cũng cố và mở rộng. Huyện ủy lâm thời Phú Vang mặc dù mới thành lập đã nhanh chóng xây dựng các ủy ban lâm thời của các xã trên địa bàn huyện nhằm lãnh đạo và triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước; xã Phú Thứ cũng được thành lập từ đó gồm các thôn “Viễn Trình, Trường Lưu, Thanh Lam, Mộc đức, Phú Thái”. Hội đồng Nhân dân xã Phú Thứ trong phiên họp đầu tiên đã bầu Ủy ban hành chính gồm 6 ủy viên do ông Trần Viết Đống làm chủ tịch; Phong trào các mạng Phú Thứ không ngừng phát triển sau khi được thành lập, một số đồng chí tích cực trung kiên, giác ngộ sâu sắc lý tưởng giai cấp đã được kết nạp vào Đảng. Ngày 23/6/1946 Chi bộ Đảng xã Phú Thứ được thành lập gồm 6 đồng chí do đồng chí Nguyễn Tại làm Bí thư và Vương Hưng Tạ làm Phó Bí thư, cùng 4 đảng viên trong Chi bộ gồm các đồng chí Trương Kha, Trương Nghiễm, Trần Đông, Vương Viêm. Đến tháng 01/1949, thực hiện chủ trương của Ủy ban kháng chiến hành chính Huyện, để phù hợp với bước phát triển của cuộc kháng chiến ở địa phương xã Phú Thứ và xã Phú Thuận hợp nhất thành xã Phú Thạnh (nay là thị trấn Phú Đa).

 Bản in]