CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ƯỚC ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

(Theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022)

 

 

 

STT

CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

ƯỚC TH NĂM 2022

I

Kinh tế

 

1.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

6,5 - 7,5%

2.

GRDP bình quân đầu người (USD/người)

2.350 USD - 2.400 USD

3.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (Tỷ đồng)

28.000 - 28.500, tăng 10 - 12%

4.

Kim ngạch xuất khẩu

1.130 triệu USD, tăng 10 - 12% so với năm 2021

5.

Kim ngạch nhập khẩu

750 triệu USD bằng so với năm 2021

6.

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

6.861, phấn đấu tăng trên 12% so với thực hiện năm 2021

II

Xã hội

 

7

Tỷ lệ lao động qua đào tạo (%)

68

8

Bác sỹ/vạn dân

13-14

9

Giường bệnh/vạn dân

58-60

10

Tỷ lệ hộ nghèo

giảm 1,0%-1,5% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025).

11

Phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới

Có thêm 03 - 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 66 - 67 xã, đạt tỷ lệ trên 70%; có 07 - 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01-02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có ít nhất 20% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới.

12

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên (người)

660.000 người, tăng 1,5% so với năm 2021

III

Môi trường

 

13

Tỉ lệ dân số sử dụng nước sạch (%)

96%. Trong đó, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch đạt 97,5%.

14

Tỉ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường (%)

30 - 40

15

Tỉ lệ che phủ rừng ổn định (%)

57-57,5