Đỗ Tram

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1902, mất năm 1969; người làng Hà Trữ, xã Vĩnh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông tham gia Tân Việt cách Mạng Đảng năm 1929 và một trong ba Đảng viên chi bộ Đông Dương Cộng Sản Liên đoàn huyện Phú Vang - Phú Lộc.

Đỗ Tram là Đảng viên Đảng Cộng Sản đầu tiên của huyện Phú Vang. Đêm 30/4/1930 cùng tham gia treo cờ Đảng, rải truyền đơn ở chợ Trừng Hà và làng Hà Trung. Tham gia liên tục phong trào cách mạng 1930-1945. Chủ nhiệm Việt Minh huyện Phú Vang sau Cách Mạng tháng 8/1945. Hoạt động kháng chiến tại địa phương và sau đó tập kết công tác Hà Nội. Là cán bộ lão thành cách mạng.

 Bản in]