Hồ Đắc Trung

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1856, mất năm 1939; người làng An Truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông đỗ cử nhân năm 1884, làm quan trải qua các chức Hộ Lý Võ Khố, thăng dần lên đến Thượng Thư Bộ Học, Đông Các Đại học sĩ, Cơ Mật Viện Đại thần, Tổng Tài Quốc Sử Quán, Tế Tửu Quốc Tử Giám, được phong tước Khánh Quận Công.

Ông là một đại thần thanh liêm, chính trực và có lòng yêu nước, từng thảo bản án bênh vực cho vua Duy Tân sau vụ khởi nghĩa bất thành năm 1916. Con cháu ông có nhiều người đỗ đạt và nổi tiếng là những trí thức chân chính.

 Bản in]