Hồ Đắc Hàm

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Ông sinh năm 1879, mất năm 1963; người làng An Truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thuở nhỏ ông học Trường Quốc học Huế, đậu bằng Thành chung năm 1900, năm 1915 đậu Cử nhân Hán học tại Trường thi Thừa Thiên.

Sơ bổ Trước tác hàn lâm viện, năm 1915 làm Giám đốc Trường Sư phạm Huế, năm 1919 làm Thị giảng học sĩ, năm 1921 là Hồng lô tự khanh, rồi Tư nghiệp Quốc Tử giám, Tham tri Bộ Học. Sau năm 1933 làm Quyền Thượng thư, khi về hưu ông mở trường Trung học tư thục Hồ Đắc Hàm tại Huế, Hội trưởng Hội truyền bá Quốc ngữ Trung Kỳ. Ông là tác giả các cuốn sách: Mộng học tu tri, Monographie de la province Nghệ An, Monographie de la province Quảng Trị, Từ điển Hán Việt từ nguyên, Đại Nam Quốc âm dẫn giải, Kim Vân Kiều truyện dẫn giải...
 Bản in]