Nguyễn Văn Tuyết

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Khu du lịch Tam Giang

Điểm cuối: Khu du lịch Thuận An

Vị trí: Cầu Thuận An (cũ)

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: (?-1789) . Tên thật là Nguyễn Minh Mẫn, Quê quán Tuy Phước, Bình Định. Là một trong “Tây Sơn thất hổ tướng” (gồm có Võ Văn Dũng, Võ Đình Túc, Trần Quang Diệu, Nguyễn Văn Tuyết, Lê Văn Hưng, Lý Văn Bưu và Nguyễn Văn Lộc). Vợ Ông là chị ruột vợ Nguyễn Nhạc, cũng là một nữ tướng dưới quyền của Bùi Thị Xuân và cũng là một trong “Tây Sơn ngũ phụng thư”. Nguyễn Văn Tuyết là người giỏi võ nghệ, có chí khí, nhiều mưu lược, rất được anh em nhà Tây Sơn trọng vọng. Cuối năm 1788, hai mươi chín vạn quân Thanh do Tôn Sỹ Nghị chỉ huy tràn sang xâm lược nước ta, ông đã là một Đô Đốc lừng danh, được dự phần trong bộ chỉ huy Bắc Hà do đại tư mã Ngô Văn Sở đứng đầu. Khi Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, đem binh mã tiến ra giải phóng Thăng Long, trong lệnh xuất quân  của nhà vua vào ngày 30 tháng chạp Mậu Thân, thì “ Đại đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết đốc xuất tả quân, trong đó gồm có thủy quân vượt biển vào sông Lục Đầu; rồi Tuyết vẫn kinh lý vùng Hải Dương để tiếp ứng mặt đông...”. Ông đã hy sinh anh dũng trong trận chiến với thủy quân nhà Mãn Thanh năm 1789 tại Hải Dương.

 Bản in]