Phú Thạnh

  

1. Vị trí con đường:

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Địa danh lịch sử, một địa giới hành chính xã (ngày nay là thị trấn Phú Đa).

Ngày 06-1-1946, Liên xã Lần một, các thôn của xã Phú Đa thời kỳ đó thuộc 2 xã: xã Phú Thứ (có thôn Đức Thái, Lương Viện, Viễn Trình) và xã Phú Thuận (có thôn Vĩnh Lưu, Hòa Đông, Hòa Tây, Nam Châu).

Liên xã Lần hai; Hai xã Phú Thứ và xã Phú Thuận hợp thành xã Phú Thạnh với 7 thôn. Năm 1955 để phù hợp với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, xã Phú Thạnh đổi tên thành xã Phú Đa cho đến nay (nay là Thị trấn Phú Đa).

 Bản in]