Hồ Văn Đỗ

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Nhà Nguyễn Sinh

Điểm cuối: Trạm Y Tế

Vị trí: Khu vực An Hải

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường: Là học sinh trường Quốc Tử Giám được bổ làm thơ lại Bộ Lại, ông tham gia các phong trào yêu nước thời cụ Phan Bội Châu, Phong trào Dân chủ 1936-1939... tham gia bí mật Mặt trận Việt Minh, vận động Tổng khởi nghĩa ở An Truyền và huyện Phú Vang. Sau cách mạng Tháng Tám, ông được cử làm Chủ tịch UBND xã An Truyền rồi Chủ tịch UBKCHC liên xã Phú Mỹ. Năm 1948 ông là Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch UBKCHC huyện Phú Vang kiêm Chủ tịch Mặt trận Liên Việt huyện, Hội viên HĐND tỉnh. Năm 1950, ông làm Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Mặt trận Liên Việt tỉnh. Từ năm 1952-1954, ông làm Chủ tịch UBKCHC tỉnh Thừa Thiên. Sau năm 1954, ông tập kết ra Bắc công tác UBHC Liên khu 4, do bị đau ốm thường xuyên, nên ông nghỉ hưu và điều dưỡng tại Yên Dũng, Hà Bắc. Ông mất ngày 14-7-1970 vì trọng bệnh.

 Bản in]