(Theo niên giám thống kê năm 2018)

1. Diện tích, sản lượng cây lương thực có hạt

- Diện tích: 56.382 ha

+ Lúa: 54.732 ha

+ Ngô: 1.643 ha

- Sản lượng: 341.029 tấn

+ Lúa: 334.395 tấn

+ Ngô: 6.617 tấn

2. Diện tích, sản lượng một số cây hàng năm

- Diện tích:

+ Mía: 206 ha

+ Thuốc lá, thuốc lào: 71 ha

+ Cây lấy sợi: 3 ha

+ Cây có hạt chứa dầu: 3.450 ha

+ Rau, đậu các loại: 6.197 ha

+ Hoa, cây cảnh: 363 ha

+ Cây hàng năm: 257 ha

- Sản lượng:

+ Mía: 4.789 tấn

+ Thuốc lá, thuốc lào: 228 tấn

+ Cây lấy sợi: 20 tấn

+ Cây có hạt chứa dầu: 7456 tấn

+ Rau, đậu các loại: 48.830 tấn

3. Diện tích cây trồng lâu năm:

- Diện tích:

+ Cây ăn quả: 382 ha

+ Cây công nghiệp lâu năm: 7.302 ha

- Sản lượng:

+ Cây ăn quả: 2.336 tấn

+ Cây công nghiệp lâu năm: 7.905 tấn  

4. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

- Đàn trâu có 2.0847 con

- Đàn bò có 34.339 con

- Đàn lợn 178.811 con

- Đàn dê: 9.442 con

- Đàn gia cầm 2.968,4 nghìn con

- Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng: 1.076,3 tấn

- Sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng: 1.489,3 tấn

- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: 20.894,1 tấn

5. Diện tích rừng

- Diện tích rừng trồng tập trung: 6.149 ha. Trong đó:

+ Rừng sản xuất: 6.055 ha

+ Rừng phòng hộ: 94 ha

+ Rừng đặc dụng: 0 ha

- Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ:

+ Gỗ: 598.831 m3. Trong đó: Gỗ rừng tự nhiên: 0 m3; Gỗ rừng trồng: 598.831 m3

+ Tre: 735 ngàn cây

+ Lá cọ: 410 ngàn lá

+ Măng tươi: 648 tấn

+ Mộc nhĩ: 3.200 kg

6. Thủy sản

- Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản: 7.385 ha, trong đó:

+ Diện tích nước lợ: 5.380,0 ha

+ Diện tích nước mặn:

+ Diện tích nước ngọt: 1.995,0 ha

- Sản lượng thủy sản: 55.632 tấn, trong đó:

+ Diện tích nước lợ: 11.619 tấn

+ Diện tích nước mặn: 35.707 tấn

+ Diện tích nước ngọt: 8.306 tấn

- Số lượng tàu, thuyền có động cơ khai thắc thủy sản biển: 2.221 chiếc. Trong đó, phân theo nhóm công suất:

+ Dưới 20 CV: 1.247 chiếc

+ Từ 20 CV đến dưới 50 CV: 575 chiếc

+ Từ 50 CV đến dưới 90 CV: 53 chiếc

+ Từ 90 CV đến dưới 250 CV: 150 chiếc

+ Từ 250 CV đến dưới 400 CV: 52 chiếc

+ Từ 200 CV trở lên: 144 chiếc