CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM NĂM 2022

(Theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2022 của UBND tỉnh)

 

1. Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế):

2. Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp:

3. Chương trình trọng điểm phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ:

4. Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

5. Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

6. Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.