1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá hiện hành: 33.008,7 tỷ đồng

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 43.409,1 tỷ đồng. Trong đó:

+ Bán lẻ hàng hóa: 33.008.7 tỷ đồng

+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống: 7.129,7 tỷ đồng

+ Du lịch lữ hành: 192,2 tỷ đồng

+ Dịch vụ khác: 3.078,5 tỷ đồng

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống: 7.129,7 tỷ đồng.

4. Doanh thu của các cơ sở lưu trú: 1.754.918 triệu đồng.

5. Doanh thu của các cơ sở lữ hành: 192.157 triệu đồng.

6. Số lượt khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ:

+ Khách du lịch nghỉ qua đêm do các cơ sở lưu trú phục vụ: 1.986.344 lượt người (trong đó khách quốc tế là 1.091.459)

+ Khách du lịch trong ngày do các cơ sở lưu trú phục vụ: 262.327 lượt người.

+ Số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ: 2.248.671 lượt người.

+ Số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ: 113.722 lượt người.

(Theo niên giám thống kê năm 2019)