(Theo niên giám thống kê năm 2018)

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa theo giá hiện hành: 28.712,4 tỷ đồng

2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: 38.123,3 tỷ đồng. Trong đó:

+ Bán lẻ hàng hóa: 28.712,4 tỷ đồng

+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống: 6.450,8 tỷ đồng

+ Du lịch lữ hành: 179,1 tỷ đồng

+ Dịch vụ khác: 2.780,9 tỷ đồng

3. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống: 6.450,8 tỷ đồng.

4. Doanh thu của các cơ sở lưu trú: 1.583.938 triệu đồng.

5. Số lượt khách du lịch do các cơ sở lưu trú phục vụ:

+ Khách du lịch nghỉ qua đêm do các cơ sở lưu trú phục vụ: 1.847.252 (trong đó khách quốc tế là 971.580)

+ Khách du lịch trong ngày do các cơ sở lưu trú phục vụ: 245.796

+ Số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ: 2.093.048

+ Số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ: 105.745