1. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp: 108,53%. Trong đó:

+ Khai khoáng: 105,47%

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo: 107,90%

2. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu:

+ Đá hộc, đá vôi nguyên liệu: 1.595 nghìn m3

+ Đá xây dựng khác: 1.346 nghìn m3

+ Thủy hải sản xuất khẩu: 5.972 tấn

+ Nước mắm: 780 nghìn lít

+ Bánh kẹo các loại: 4.770 tấn

+ Bia các loại: 248 triệu lít

+ Sợi toàn bộ: 90.100 tấn

+ Hàng thêu xuất khẩu: 8.100 bộ

+ Quần áo may sẵn: 63.990 nghìn cái

+ Quần áo lót: 357 triệu cái

+ Gạch nung: 175 triệu viên

+ Xi măng các loại: 2.272 nghìn tấn

+ Nông cụ cầm tay: 230 nghìn cái

+ Nước máy: 52.400 nghìn m3

+ Men Frit: 241 nghìn tấn

+ Điện sản xuất: 1.220 triệu Kwh

(Theo niên giám thống kê năm 2019)