1. Dân số

Tính đến năm 2019, dân số tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.129.505 người, trong đó:

- Nam: 558.947 người

- Nữ: 570.558 người

- Mật độ dân số là 225 người /km2.

- Sống ở thành thị: 563.397 người.

- Sống ở vùng nông thôn: 566.108 người.

2. Lao động

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên 620.957 người (trong đó lao động nữ 298.108 người).

3. Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư

- Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều: 4,17%

- Thu nhập bình quân đầu người một tháng: 3.423,3 nghìn đồng

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 99,99 %

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh: 97,6%

- Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh: 95,9%

(Theo niên giám thống kê năm 2019)