(Theo niên giám thống kê năm 2018)

1. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: 2.568 tỷ đồng. Trong đó:

- Vận tải đường bộ: 2.339 tỷ đồng

- Vận tải đường thủy: 30 tỷ đồng

- Kho bãi: 13 tỷ đồng

- Hoạt động khác: 186 tỷ đồng

2. Số lượt hành khách vận chuyển: 22.738 nghìn lượt người

- Đường bộ: 22.205 nghìn lượt người

- Đường sông: 533 nghìn lượt người

- Đường biển:

3. Số lượt hành khách luân chuyển: 1.145.169 nghìn người/km

- Đường bộ: 1.141.316 nghìn người/km

- Đường sông: 3.853 nghìn người/km

- Đường biển:

4. Khối lượng hàng hóa vận chuyển: 11.009 nghìn tấn

- Đường bộ: 10.829 nghìn tấn

- Đường sông: 84 nghìn tấn

- Đường biển: 96 nghìn tấn

5. Khối lượng hàng hóa luân chuyển: 932.071 nghìn tấn/km

- Đường bộ: 835.144 nghìn tấn/km

- Đường sông: 955 nghìn tấn/km

- Đường biển: 95.972 nghìn tấn/km

6. Số thuê bao điện thoại: 1.006.629 thuê bao. Trong đó:

- Di động: 930.966 thuê bao

- Cố định: 75.663 thuê bao

7. Số thuê bao internet cố định: 110.831 thuê bao