1. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: 2.980 tỷ đồng. Trong đó:

- Vận tải đường bộ: 2.720 tỷ đồng

- Vận tải đường thủy: 35 tỷ đồng

- Kho bãi: 22 tỷ đồng

- Hoạt động khác: 203 tỷ đồng

2. Số lượt hành khách vận chuyển: 24.865 nghìn lượt người

- Đường bộ: 24.216 nghìn lượt người

- Đường sông: 649 nghìn lượt người

- Đường biển:

3. Số lượt hành khách luân chuyển: 1.258.531 nghìn người/km

- Đường bộ: 1.254.762 nghìn người/km

- Đường sông: 3.759 nghìn người/km

- Đường biển:

4. Khối lượng hàng hóa vận chuyển: 12.334 nghìn tấn

- Đường bộ: 12.245 nghìn tấn

- Đường sông:

- Đường biển: 89 nghìn tấn

5. Khối lượng hàng hóa luân chuyển: 1.062.586 nghìn tấn/km

- Đường bộ: 959.182 nghìn tấn/km

- Đường sông:

- Đường biển: 103.404 nghìn tấn/km

6. Số thuê bao điện thoại: 1.001.500 thuê bao. Trong đó:

- Di động: 975.295 thuê bao

- Cố định: 26.205 thuê bao

7. Số thuê bao internet cố định: 147.873 thuê bao

(Theo niên giám thống kê năm 2019)