CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI CHỦ YẾU ƯỚC ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2020

(Theo báo cáo số 330/BC-UBND ngày 06/12/2019)

 

Stt

Chỉ tiêu chủ yếu

Ước TH năm 2020

I

Kinh tế

 

1

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)

tăng 7,5 - 8%

2

GRDP bình quân đầu người (USD/người)

>2.150

3

Tổng kim ngạch xuất khẩu

>15%

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội(Tỷ đồng)

27.000

5

Thu ngân sách Nhà nước (Tỷ đồng)

> 8.565

II

Xã hội

 

6

Giảm tỷ suất sinh (‰)

2

7

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (‰)

<10,8

8

Số giường bệnh trên 01 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)

58,7

9

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng:

<7,6%

10

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế(%)

98

11

Số người tham gia bảo hiểm xã hội (%):

- Bắt buộc

- Tự nguyện

 

94,6

1,7

12

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (%)

94,6

13

Tỷ lệ hộ nghèo giảm (%)

0,5

14

Tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (%)

66

15

Tạo việc làm mới (nghìn người)

16.000

III

Môi trường

 

16

Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch (%)

87

17

Độ che phủ rừng (%)

7,6%

18

Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom (%)

97

19

Tỷ lệ KCN đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn môi trường (%)

30