1. Đại học (Năm học 2019-2020)

- Số trường: 11

- Số giảng viên: 1.941 (trình độ chuyên môn trên đại học: 1.679, đại học: 262, trình độ khác: 0)

- Số sinh viên trực thuộc Đại học Huế: 45.097

2. Cao đẳng (Năm học 2019-2020)

- Số trường: 05

- Số giảng viên: 594 (trình độ chuyên môn trên đại học: 406, đại học và cao đẳng: 187, trình độ khác: 01)

- Số sinh viên: 7.808

3. Trung cấp chuyên nghiệp (Năm học 2019-2020)

- Số trường: 01 (Công lập)

- Số giáo viên: 53 (trình độ chuyên môn trên đại học: 17, đại học và cao đẳng: 36)

- Số học sinh: 182

4. Trường phổ thông (Năm học 2019-2020)

- Số trường:

+ Tiểu học: 204

+ Trung học cơ sở: 116

+ Trung học phổ thông: 36

+ Phổ thông cơ sở: 10

+ Trung học: 01

- Số giáo viên:

+ Tiểu học: 5.062

+ Trung học cơ sở: 4.108

+ Trung học phổ thông: 2.425

- Số học sinh:

+ Tiểu học: 94.744

+ Trung học cơ sở: 66.632

+ Trung học phổ thông: 36.856

- Số lớp học:

+ Tiểu học: 3.280

+ Trung học cơ sở: 1.944

+ Trung học phổ thông: 1.006

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2018-2019: 90,42%

5. Giáo dục mẫu giáo (Năm học 2019-20120)

- Số trường: 205 (công lập 186, ngoài công lập: 19)

- Số lớp học: 2.281

- Số phòng học: 2.281

- Số giáo viên: 4.674

- Số học sinh: 62.042

(Theo niên giám thống kê năm 2019)