Hà Thế Hạnh

  

+ Điểm đầu: Đường Nguyễn Hiền

+ Điểm cuối: Đường  Độc Lập

- Tóm tắt tiểu sử nhân vật, địa danh:

Sinh năm 1910, mất năm 1995, sinh tại Phú Ốc, Hương Trà. Là người hoạt động nổi tiếng trong đấu tranh chính trị, văn hóa ở Thừa Thiên Huế, nhất là trong lao tù. Ông hoạt động văn hóa trong Cách mạng tháng Tám và trong kháng chiến chống Mỹ.

 Bản in]