Cách Mạng Tháng Tám

  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Km 807 - 500

Điểm cuối: Km 811 - 500

2. Sự kiện lịch sử gắn liền với con đường: Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc dân chủ, mang lại độc lập, tự do cho nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

 Bản in]