1. Dân số

Tính đến năm 2020, dân số tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.133.713 người, trong đó:

- Nam: 561.301 người

- Nữ: 572.412 người

- Mật độ dân số là 229 người /km2.

- Sống ở thành thị: 562.321 người.

- Sống ở vùng nông thôn: 571.392 người.

2. Lao động

Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên 621.715 người

- Nam: 323.086 người

- Nữ: 298.629 người

- Phân theo thành thị: 306.641 người.

- Phân theo vùng nông thôn: 315.074 người.

3. Một số chỉ tiêu về mức sống dân cư

- Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều: 3,5%

- Thu nhập bình quân đầu người một tháng: 3.212,4 nghìn đồng

- Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung: 100 %

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh: 97,7%.

- Tỷ lệ hộ dùng hố xí hợp vệ sinh: 96%.

- Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi: 4,29%.

- Tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi: 2,12%.

(Theo niên giám thống kê năm 2020)