(Theo niên giám thống kê năm 2018)

1. Đại học (Năm học 2018-2019)

- Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 09 trường đại học và 01 học viện, trong đó :

+ Đại học Huế với 08 trường đại học thành viên (Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Kinh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Luật) và 02 khoa trực thuộc (Khoa Giáo dục Thể chất, Khoa Du lịch) cùng 01 phân hiệu tại tỉnh Quảng Trị

+ Trường Đại học dân lập Phú Xuân

+ Học viện Âm nhạc Huế

- Số giảng viên: 2.120 (trình độ chuyên môn trên đại học: 1.783, đại học: 316, trình độ khác: 21)

- Số sinh viên trực thuộc Đại học Huế: 53.711

2. Cao đẳng (Năm học 2018-2019)

- Số trường: 05

- Số giảng viên: 655 (trình độ chuyên môn trên đại học: 409, đại học và cao đẳng: 196, trình độ khác: 50)

- Số sinh viên: 9.020

3. Trung cấp chuyên nghiệp (Năm học 2018-2019)

- Số trường: 01 (Công lập)

- Số giáo viên: 49 (trình độ chuyên môn trên đại học: 16, đại học và cao đẳng: 33)

- Số học sinh: 130

4. Trường phổ thông (Năm học 2018-2019)

- Số trường:

+ Tiểu học: 213

+ Trung học cơ sở: 120

+ Trung học phổ thông: 37

+ Phổ thông cơ sở: 12

+ Trung học: 01

- Số giáo viên:

+ Tiểu học: 5.014

+ Trung học cơ sở: 4.086

+ Trung học phổ thông: 2.416

- Số học sinh:

+ Tiểu học: 90.479

+ Trung học cơ sở: 66.144

+ Trung học phổ thông: 35.952

- Số lớp học: 6.225

+ Tiểu học: 3.185

+ Trung học cơ sở: 1.942

+ Trung học phổ thông: 997

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2017-2018: 95,65%

5. Giáo dục mẫu giáo (Năm học 2018-2019)

- Số trường: 205 (công lập 188, ngoài công lập: 17)

- Số lớp học: 2.229

- Số phòng học: 2.188

- Số giáo viên: 4.391

- Số học sinh: 60.970