Y tế
  

CHỈ TIÊU

2011

2012

2013

2014

2015

Cơ sở y tế

190

184

186

187

187

Bệnh viện

22

22

24

26

26

Số giường bệnh

4.744

5.103

5.320

5.583

6.854

Số cán bộ ngành y

4.269

4.175

4.393

4.394

4.532

Bác sĩ

1.548

1.477

1.262

1.370

1.443

Cán bộ ngành dược

528

487

531

395

393

Dược sĩ cao cấp

94

90

114

112

123

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (%)

17,3

14,60

13,60

13,10

12,50

Số Bác sĩ/vạn dân

14,03

10

11

11

13

Số giường bệnh/vạn dân

43,19

46

47

49

58

 


Cục Thống kê Thừa Thiên Huế
 Bản in]