Giáo dục và Đào tạo
  

CHỈ SỐ VỀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

NĂM HỌC

CHỈ TIÊU

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

A. Khối mầm non

 

 

 

 

- Số trường học

193

198

198

206

207

- Số lớp học

1.862

 

1.786

1.845

1.822

- Số phòng học

1.612

 

1.702

1.737

1.895

- Số giáo viên

2.961

3.468

3.655

3.813

3.853

- Số học sinh

44.929

49.041

44.379

48.009

45.570

B. Khối phổ thông

 

 

 

 

- Số trường

393

399

397

390

391

- Số lớp học

6.886

 

6.691

6.383

6.351

- Số giáo viên

12.114

12.684

12.585

12.283

11.991

- Số học sinh

224.170

212.828

208.137

202.517

198.286

C. Khối trung cấp chuyên nghiệp (*)

 

 

 

 

- Số trường

4

5

5

2

1

- Số giáo viên

117

 

221

119

59

- Số học sinh

7.085

9.007

9.178

2.796

2.015

D. Khối cao đẳng

 

 

 

 

 

- Số trường

5

5

5

5

5

- Số giáo viên

445

582

584

546

571

- Số sinh viên

12.428

17.745

14.467

12.669

9.370

E. Khối Đại học

 

 

 

 

 

- Số trường

8

8

8

8

8

- Số giáo viên

1.849

2.067

2.180

2.202

2.043

- Số sinh viên

106.974

92.804

93.094

79.351

72.938

 

(*) Từ năm 2013-2014 trở về trước số trường và giáo viên bao gồm cả trường trung cấp nghề và trường trung cấp chuyên nghiệp


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]